VIDEO

#ŻÓŁTANAKLEJKAPLK

WIĘCEJ

Zdarzenia

#SzlabanNaRyzyko

WIĘCEJ

NEWS

„Bezpieczny przejazd…” wpływa na postawy społeczne 16.10.2019

Kampania społeczna realizowana przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. została uznana za jeden z najbardziej...

WIĘCEJ

 "Bezpieczny przejazd..." laureatem konkursu „Kultura bezpieczeństwa w transporcie kolejowym”

 

 
WIĘCEJ

Przepisy prawne

 • Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych z drogami publicznymi i ich sytuowanie 
 •  Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie znaków i sygnałów drogowych tekst ujednolicony
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie przepisów porządkowych obowiązujących na obszarze kolejowym, w pociągach i innych pojazdach kolejowych
 • Ustawa o drogach publicznych 
  • tekst ujednolicony z dnia 1 sierpnia 2011 roku

   Art. 28. 1. Budowa, przebudowa, remont, utrzymanie i ochrona skrzyżowań dróg z liniami kolejowymi w poziomie szyn, wraz z zaporami, urządzeniami sygnalizacyjnymi, znakami kolejowymi, jak również nawierzchnią drogową w obszarze między rogatkami, a w przypadku ich braku — w odległości 4 m od skrajnych szyn, należy do zarządu kolei.
     2. Do zarządów kolei należy również:
       1) konserwacja znajdującej się nad skrajnią kolejową dolnej części konstrukcji wiaduktów drogowych, łącznie z urządzeniami zabezpieczającymi;
       2) budowa i utrzymanie urządzeń odwadniających wiadukty kolejowe nad drogami, łącznie z urządzeniami odprowadzającymi wodę poza koronę drogi;
       3) budowa skrzyżowań dróg z torami kolejowymi w różnych poziomach w razie budowy nowej lub zmiany trasy istniejącej linii kolejowej, zwiększenia ilości torów, elektryfikacji linii, zwiększenia szybkości lub częstotliwości ruchu pociągów.